Alternatievenonderzoeksnota complex project ‘uitdoven industrieterrein Op de Berg’

Van 25 mei tot 23 juni 2018 loopt de publieke raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota van het complex project ‘uitdoven van industrieterrein Op de Berg’. Het openbaar onderzoek maakt deel uit van de onderzoeksfase waarin het complex project zich nu bevindt. De bekendmaking van de nota geeft het publiek en de belanghebbenden de kans om hun adviezen en reacties te geven, zodat alle relevante suggesties en bedenkingen kunnen meegenomen worden in de onderzoeken die nog volgen. Die onderzoeken omvatten de milieuafwegingen van de verschillende alternatieven, de wijze waarop het project zal gefinancierd worden, het tijdsbestek van uitvoering, enz. Deze onderzoeken zullen vermoedelijk begin 2019 afgerond zijn. Daarna wordt een voorkeursbesluit genomen over welk alternatief het beleid wenst te realiseren.

‘Op de Berg’ is een bedrijventerrein in Maasmechelen omgeven door natuurgebieden. Het is ruimtelijk niet goed gelegen. De doelstelling van het complex project is het omvormen van dit bedrijventerrein tot een hoogwaardig natuurgebied, dat een volwaardig onderdeel vormt van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Op 14 oktober 2016 heeft de Vlaamse regering een startbeslissing genomen over het complex project ‘uitdoven van industrieterrein Op de Berg’. Met het nemen van de startbeslissing werd de verkenningsfase in de procesaanpak voor de complexe projecten beëindigd en werd de onderzoeksfase gestart. Er werd een studieteam aangeduid dat via een vooronderzoek de alternatieven onderzocht die redelijk zijn om het project uit te voeren.

Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te vinden om het industrieterrein te laten uitdoven. Daarvoor moeten de geselecteerde alternatieven op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. De beste oplossing voor het project zal dan geformuleerd worden in het voorkeursbesluit, waarna het op dit strategisch niveau gekozen alternatief verder wordt uitgewerkt.

Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek wordt een zogenaamde alternatievenonderzoeksnota opgemaakt. Deze nota geeft aan welke alternatieven verder onderzocht moeten worden en hoe dat moet gebeuren. Over deze nota gaat deze publieke raadpleging.

De alternatievenonderzoeksnota geeft vijf alternatieven weer die van elkaar verschillen in termen van financierbaarheid en van impact op mens, natuur, milieu en economie (zie onderaan dit persbericht). De voorgestelde alternatieven houden nu nog niet, of slechts in beperkte mate, rekening met randvoorwaarden zoals natuurkwaliteit, effecten op het grondwater, hinder, landschappelijke eenheid, … Het zijn net dit soort aspecten die bestudeerd zullen worden tijdens het geïntegreerd onderzoek, waardoor de sterke en zwakke punten van de verschillende alternatieven aan het licht zullen gebracht worden.

Op basis van kennis van die sterke en zwakke punten zal een voorkeursalternatief gekozen worden. Dit voorkeursalternatief hoeft niet identiek te zijn aan één van de bestudeerde alternatieven. Het kan een nieuw alternatief zijn, dat is samengesteld uit geschikte elementen van de onderzochte alternatieven. In een aantal van de voorgestelde alternatieven wordt uitgegaan van de ontginning van delfstoffen (grind en/of zand) zowel op het bedrijventerrein Op de Berg als in de nabije en verdere omgeving. Delfstofontginning behoort niet tot de doelstellingen van het project, maar wordt in sommige alternatieven meegenomen om de uitdoving van het bedrijventerrein te helpen financieren. De nabestemming daarbij is wel telkens natuur. De alternatievenonderzoeksnota staat op de website van de gemeenten As, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem maar kan ook geconsulteerd worden op de site van de Complexe Projecten:

Contact