Eerste participatieronde Ventilus afgerond – verwerking inspraakreacties gestart

De publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus liep van 29 april tot en met 27 juni 2019. Tijdens die periode werden 1400 individuele reacties ingediend. Er werden ook 17 petities ingediend; ondertekend door in totaal 2700 mensen. Ten slotte werden er 37 adviezen uitgebracht, door de gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de adviesinstanties. Het hoogspanningsproject Ventilus maakt het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen klaar voor de toekomst. Het versterkt de capaciteit en zorgt er ook voor dat de hernieuwbare energie vanop de Noordzee naar de verbruikers landinwaarts wordt gebracht. Het project wordt ondersteund door het Vlaams Departement Omgeving en Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. De inspraakreacties worden de komende maanden verwerkt.

Om de uitvoering van een nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen mogelijk te maken, is de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) noodzakelijk. Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. De eerste stap om tot een GRUP te komen, is een start- en procesnota. De Vlaamse Regering keurde eind maart 2019 de startnota voor het GRUP Ventilus goed. De startnota geeft een overzicht van de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de verschillende onderdelen en de mogelijke varianten voor het tracé die worden voorgesteld om verder te onderzoeken. Het tracé voor Ventilus ligt dus nog niet vast. Het Ventilus-project is van cruciaal belang  voor de transitie naar hernieuwbare energie en het uitbouwen van een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnetwerk voor Vlaanderen.

Tien infomarkten

Tijdens de inspraakperiode organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en netbeheerder Elia 10 infomarkten in 10 gemeenten. Er kwamen meer dan 1500 geïnteresseerden langs die we grondig hebben kunnen informeren. We hebben dan ook al een antwoord kunnen geven op een deel van de bezorgdheden of concrete vragen. Voor veel mensen was dat ook een goed moment om hun opmerkingen of suggesties te noteren. Bijna 400 bezoekers gaven ter plekke al een schriftelijke reactie. In de loop van de maand juli worden de verslagen van de infomarkten ter beschikking gesteld op de website van het Departement Omgeving en www.ventilus.be . Daarin zal nog geen inhoudelijk antwoord op de inspraakreacties opgenomen zijn. 

Verwerking inspraakreacties en verder overleg

Het is de opdracht van het Departement Omgeving om alle inspraakreacties grondig te verwerken. De steun voor de doelstellingen voor meer hernieuwbare energie is opvallend. Tegelijk zijn de mensen wel bezorgd over de impact van hoogspanningslijnen op hun gezondheid, op het landschap, op de waarde van het vastgoed. Sommige vragen vereisen ook bijkomend onderzoek. Zo moeten de nieuwe tracé-alternatieven onderzocht worden op hun haalbaarheid. 
Alle redelijke tracé-alternatieven zullen samengebracht en geëvalueerd worden in een antwoordnota. Er is dus niet voorzien in een individueel antwoord voor elke inspraakreactie, wel in één globale nota die via de website zal ter beschikking gesteld worden. De antwoordnota, waarin naast de tracés ook de onderzoeksmethode wordt uitgeschreven, is dus een belangrijk document. Aan het planteam van de Vlaamse overheid is ook gevraagd om het nodige overleg te organiseren met de inwoners, het middenveld en de lokale overheden (gemeentebesturen en provincie). De nota wordt daarna ook voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
 

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be