Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels

Subsidie aanvragen niet meer mogelijk.

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, organisaties en verenigingen een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

Wie kan een subsidie aanvragen?

Lokale overheden, verenigingen en organisaties kunnen een subsidie aanvragen. 

Burgers die samen een project zullen uitvoeren, kunnen als vereniging een subsidieaanvraag indienen.  Wanneer lokale overheden, verenigingen of organisaties samen of in samenwerking met burgers een project zullen uitvoeren, kunnen ze een subsidieaanvraag indienen zonder dat daarvoor een formele structuur is opgezet. 

Lokale overheden zijn:

 • gemeenten, steden en provincies in het Vlaamse Gewest
 • autonome gemeentebedrijven
 • gemeentelijke vzw’s of OCMW’s die een project indienen in naam van de lokale overheid waar ze hun maatschappelijke zetel hebben
 • formele of informele samenwerkingsverbanden tussen voorgaande

Organisaties zijn:

 • tijdelijke vennootschappen
 • individuele bedrijven en bedrijfszetels
 • ondernemingen
 • organisaties die bedrijven verenigen
 • instituten, onderwijsinstituten, individuele scholen, samenwerkingsverbanden tussen scholen of scholengroepen

Verenigingen zijn:

 • vereniging met als rechtsvorm een vzw
 • feitelijke verenigingen
   
Aan welke voorwaarden moeten de groendaken/groengevels voldoen?

Om de subsidie te kunnen krijgen moeten groendaken/groengevels aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Om als project in aanmerking te komen, mag de concrete uitvoering van het project niet gestart zijn bij de indiening ervan in het kader van de lopende projectoproep.
  • De terreinwerken voor de aanleg van het dak nog niet mogen gestart zijn. Zo komt de subsidieaanvraag van een groendak van een gebouw dat nog in aanbouw is, maar waar tegen het indienmoment van de subsidieaanvraag nog geen dak werd geplaatst, in aanmerking. 
   Het betekent ook dat kosten voor prestaties, bijvoorbeeld voor het tekenen van een plan, die geleverd zijn voor datum van indiening van de subsidieaanvraag niet in aanmerking komen voor subsidie.
 • Het project mag maximaal drie jaar duren en moet uiterlijk 4 maanden na betekening van het besluit van de minister over de goedkeuring van het project starten.
  • De start van het project groendak/groengevel hoeft niet de effectieve aanleg te zijn van het groendak/gevel. Een project kan ook starten door bijvoorbeeld met een groenarchitect te overleggen over de samenstelling van het groendak. Het groendak moet wel aangelegd zijn binnen de 3 jaar na betekening van het ministerieel besluit betreffende de toekenning van de subsidie.
 • Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. Dit kan op  verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag, maar er moet wel voldaan zijn aan de voorwaarde van de minimumoppervlakte per locatie:  voor een groendak bedraagt dit 15 m², voor een groengevel 8 m².​​​​​​
 • De aan te leggen groendaken en groengevels moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
  • de substraatlaag van een extensief groendak is minstens 10 cm dik en van een intensief groendak minstens 20 cm
  • de vegetatielaag van een groendak bestaat voor minstens 30% van de oppervlakte uit andere planten dan sedum en minstens uit 5 verschillende plantensoorten
  • de vegetatie van de groengevels bestaat uit minstens 5 verschillende plantensoorten
  • indien een irrigatiesysteem is voorzien bij gevelgebonden systemen, dan moet dit systeem gebruik kunnen maken van regenwater
  • groendaken en gevelgebonden groengevels moeten worden aangelegd door een aannemer
 • De aan te leggen groendaken of groengevels situeren zich op gebouwen die op Vlaams grondgebied staan en vergund zijn overeenkomstig de geldende bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving
  • Projectaanvragen voor groendaken/groengevels die zullen worden aangelegd op gebouwen waarvoor de vergunning werd aangevraagd, zijn ‘voorlopig ontvankelijk’ als aan de andere voorwaarden is voldaan. De omgevingsvergunning moet wel aangetoond zijn op het moment van de beslissing door de minister over welke ingediende projecten subsidie krijgen. De aanvrager moet dan zelf de nodige actie ondernemen om het departement tijdig het bewijs te bezorgen. Na indiening van het onvolledig dossier en uiterlijk op 14 juni geeft het departement een indicatieve timing hiervoor. Op het moment van de indiening volstaat 'het bewijs dat er een omgevingsvergunning voor het gebouw is aangevraagd' i.p.v. attest uit het vergunningenregister. 
  • Projectaanvragen voor groendaken/groengevels die zullen worden aangelegd op toekomstige gebouwen waarvoor er nog geen vergunning werd aangevraagd en dit dus ook niet kan aangetoond worden bij het indienen van de aanvraag komen niet in aanmerking voor een subsidie.
    
Hoeveel bedraagt de subsidie en wanneer wordt deze uitbetaald?

De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project en maximaal 75% van de totale projectkost excl. btw na aftrek van andere Vlaamse subsidies voor hetzelfde project.

De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten gebeurt in twee schijven: 

 • een eerste schijf van 40% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na betekening van het besluit van de minister over de goedkeuring van het project
 • een tweede schijf van maximaal 60% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de eindafrekening en een positieve beoordeling hiervan door het departement
   
Hoe worden de projecten geselecteerd?

Een jury beoordeelt de ontvankelijke aanvragen op basis van onderstaande evaluatiecriteria. Op basis van deze beoordeling doet de jury een voorstel aan de minister. 

De evaluatiecriteria zijn:

 1. de bijdrage van het project aan de effectieve toename van de (netto) oppervlakte groendaken of -gevels in vierkante meter
 2. de mate waarin het project een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de realisatie van groene verbindingen
 3. het innoverende en vernieuwende karakter in het algemeen of specifiek voor een bepaalde regio
 4. de mate waarin het project een positief effect heeft op andere milieu, klimaat of energiethema’s

Als er onvoldoende middelen ter beschikking zijn voor de positief beoordeelde projecten op basis van de hierboven vermelde criteria, nemen we volgende criteria in overweging: 

 1. de provinciale spreiding van de projecten 
 2. het participatieve karakter van het project
 3. de projectkosten t.o.v. de te realiseren oppervlakte groendak/groengevel.
   
Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Subsidie aanvragen niet meer mogeljk.

Voor 27 juni ontvang je een bericht met de melding of de aanvraag ontvankelijk is. Als  de aanvraag onvolledig is, krijg je een bericht met de vraag om het aanvraagdossier binnen de 2 weken te vervolledigen.

Elke aanvrager mag maximaal één project indienen. Bij het indienen van meer dan één projectvoorstel door eenzelfde aanvrager wordt enkel het eerst ingediende project in acht genomen (hierbij worden onvolledige inzendingen met gelijke of gelijkaardige projecttitels buiten beschouwing gelaten). Eenzelfde project kan maar door één doelgroep worden ingediend.