Ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten

Het decreet van 8 december 2017 voerde nieuwe bepalingen in die ruimtelijk rendement bevorderen. Zo zijn verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1, §2 VCRO), kan er van  de voorschriften van BPA’s ouder dan 15 jaar worden afgeweken bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.4.9/1 VCRO), maar werd ook het ruimtelijk rendement als beoordelingselement bij de goede ruimtelijke ordening toegevoegd (art. 4.3.1, §2, VCRO).  

Dit zijn belangrijke decretale mogelijkheden in het kader van de strategische doelstelling van het BRV om het dagelijks bijkomend ruimtebeslag te verminderen tot 0 ha in 2040 zijn. 
Het is belangrijk dat gemeenten een beleidsmatig kader scheppen rond waar wel en waar niet inzetten op ruimtelijk rendement en dit in functie van een ruimtelijk onderbouwde, consequente vergunningspraktijk.

Kernkwaliteiten 

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede inrichting in projecten: 

•    Gedeeld en meervoudig gebruik  
•    Robuustheid en aanpasbaarheid  
•    Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving 
•    Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap  
•    Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit  
•    Klimaatbestendigheid  
•    Energetische aspecten  
•    Gezondheid  
•    Inclusief samenleven  
•    Economische vitaliteit

Voor meer toelichting en de invulling van deze kernkwaliteiten wordt verwezen naar de op 20 juli 2018 goedgekeurde strategische visie van het BRV.
Het is belangrijk dat gemeenten een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in hun (vergunnings)praktijk en projecten.

Gelet op de nauwe en logische samenhang tussen beide acties, hetgeen ook blijkt uit de ingediende projecten, worden deze acties in één pilootgroep opgenomen.

Pilootprojecten
Intergemeentelijk Kwaliteitsplatform Ruimtelijke  Ontwikkelingen

Intergemeentelijk kwaliteitsplatform ruimtelijke ontwikkelingen

IOK heeft een digitaal platform "Intergemeentelijk Kwaliteitsplatform Ruimtelijke Ontwikkelingen' ontwikkeld voor de 29 gemeenten die zijn aangesloten bij IOK.

Edegem-open ruimte

Slimme Ruimte – Open Ruimte  

Edegem maakt een open ruimte RUP op, ontwikkelt een leidraad "Slim verdichten" en zorgt voor een transparante bouwcode voor meer groen.

Vorselaar nieuw kerkplein

Omslag Ruimtedenken

Vorselaar zorgt voor een omslag in het Ruimtedenken

Veneco

Regioscan

Veneco zorgt voor een regioscan in 21 gemeenten rond Gent

docx bestandVeneco: regioscan (66 kB)

Stadsregio Turnhout

Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak

Het pilootproject “Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak” is een initiatief van de stadsregio Turnhout en steunt op een samenwerking tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout.  

Vilvoorde - Wegwijzer Ruimte

Vilvoorde - Wegwijzer Ruimte

De stad Vilvoorde maakt een “Wegwijzer Ruimte” op dat een aantrekkelijk, eenvoudig hanteerbaar, sturend en motiverend instrument moet zijn ter ondersteuning en bevordering van kwalitatieve ruimtelijke projecten binnen het bestaand ruimtebeslag en binnen de reguliere vergunningspraktijk.

Zoutleeuw - Getestreek

Tools voor een kwalitatieve en locatiegerichte kernversterking  

De tools voor een kwalitatieve en locatiegerichte kernversterking hebben betrekking op de gemeentes Zoutleeuw, Geetbets en Linter.

 

Overzicht geselecteerde projecten
  • Vilvoorde – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (wegwijzer ruimte)  
  • Zoutleeuw – iGECORO en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (samenwerking Getestreek)  
  • VENECO – ruimtelijk rendement (regionaal afwegingskader)  
  • Vorselaar – ruimtelijk rendement (omslag ruimtedenken)  
  • Edegem – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (slimme ruimte, open ruimte)  
  • Stadsregio Turnhout – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (gedeelde ruimte, gedeelde aanpak)  
  • IOK – 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (intergemeentelijk kwaliteitsplatform)