Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, organisaties en verenigingen een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

Wie kan een subsidie aanvragen?

Lokale overheden, verenigingen en organisaties kunnen een subsidie aanvragen. 

Burgers die samen een project zullen uitvoeren, kunnen als vereniging een subsidieaanvraag indienen.  Wanneer lokale overheden, verenigingen of organisaties samen of in samenwerking met burgers een project zullen uitvoeren, kunnen ze een subsidieaanvraag indienen zonder dat daarvoor een formele structuur is opgezet. 

Lokale overheden zijn:

 • gemeenten, steden en provincies in het Vlaamse Gewest
 • autonome gemeentebedrijven
 • gemeentelijke vzw’s of OCMW’s die een project indienen in naam van de lokale overheid waar ze hun maatschappelijke zetel hebben
 • formele of informele samenwerkingsverbanden tussen voorgaande

Organisaties zijn:

 • tijdelijke vennootschappen
 • individuele bedrijven en bedrijfszetels
 • ondernemingen
 • organisaties die bedrijven verenigen
 • instituten, onderwijsinstituten, individuele scholen, samenwerkingsverbanden tussen scholen of scholengroepen

Verenigingen zijn:

 • vereniging met als rechtsvorm een vzw
 • feitelijke verenigingen
   
Aan welke voorwaarden moeten de groendaken/groengevels voldoen?

Om de subsidie te kunnen krijgen moeten groendaken/groengevels aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Om als project in aanmerking te komen, mag de concrete uitvoering van het project niet gestart zijn bij de indiening ervan in het kader van de lopende projectoproep. Het project mag maximaal drie jaar duren en moet uiterlijk 4 maanden na betekening van het besluit van de minister over de goedkeuring van het project starten
 • Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. Dit kan op  verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag, maar er moet wel voldaan zijn aan de voorwaarde van de minimumoppervlakte per locatie:  voor een groendak bedraagt dit 15 m², voor een groengevel 8 m².​​​​​​
 • De aan te leggen groendaken en groengevels moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
  • de substraatlaag van een extensief groendak is minstens 10 cm dik en van een intensief groendak minstens 20 cm
  • de vegetatielaag van een groendak bestaat voor minstens 30% van de oppervlakte uit andere planten dan sedum en minstens uit 5 verschillende plantensoorten
  • de vegetatie van de groengevels bestaat uit minstens 5 verschillende plantensoorten
  • indien een irrigatiesysteem is voorzien bij gevelgebonden systemen, dan moet dit systeem gebruik kunnen maken van regenwater
  • groendaken en gevelgebonden groengevels moeten worden aangelegd door een aannemer
 • De aan te leggen groendaken of groengevels situeren zich op gebouwen die op Vlaams grondgebied staan en vergund zijn overeenkomstig de geldende bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving
Hoeveel bedraagt de subsidie en wanneer wordt deze uitbetaald?

De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project en maximaal 75% van de totale projectkost excl. btw na aftrek van andere Vlaamse subsidies voor hetzelfde project.

De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten gebeurt in twee schijven: 

 • een eerste schijf van 40% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na betekening van het besluit van de minister over de goedkeuring van het project
 • een tweede schijf van maximaal 60% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de eindafrekening en een positieve beoordeling hiervan door het departement
   
Hoe worden de projecten geselecteerd?

Een jury beoordeelt de ontvankelijke aanvragen op basis van onderstaande evaluatiecriteria. Op basis van deze beoordeling doet de jury een voorstel aan de minister. 

De evaluatiecriteria zijn:

 1. de bijdrage van het project aan de effectieve toename van de (netto) oppervlakte groendaken of -gevels in vierkante meter
 2. de mate waarin het project een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de realisatie van groene verbindingen
 3. de mate waarin het project een positief effect heeft op andere milieu, klimaat of energiethema’s
 4. het innoverende en vernieuwende karakter in het algemeen of specifiek voor een bepaalde regio

Als er onvoldoende middelen ter beschikking zijn voor de positief beoordeelde projecten, worden de volgende extra criteria mee in overweging genomen bij het opmaken van de lijst van geselecteerde projecten: 

 1. de provinciale spreiding van de projecten 
 2. het participatieve karakter van het project
 3. de projectkosten t.o.v. de te realiseren oppervlakte groendak/groengevel.
   
Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Je kan je subsidie online aanvragen tot en met 15 mei.

Je dient volgende documenten mee in bij de aanvraag:

 • docx bestandProjectbeschrijving groendaken en groengevels (35 kB)
  In dit document bespreek je de specifieke doelstelling van het project, op welke wijze het project een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de realisatie van groene verbindingen en of het project een effect heeft op andere milieu-, klimaat- of energiethema’s. Bovendien geef je aan of het project een innoverend en vernieuwend karakter heeft en beschrijf je het participatieve karakter van het project als dit van toepassing is.
 • xlsx bestandProjectfiche groendaken en groengevels (70 kB)
  Je geeft  een chronologisch overzicht van de activiteiten van het project, samen met de beoogde resultaten, de timing en de betrokken actoren. Daarnaast som je de locaties van de aan te leggen groendaken en -gevels op op het daartoe voorziene tabblad  en geef je een financieel overzicht met alle geraamde uitgaven, inclusief andere subsidies die worden ontvangen m.b.t. het project ‘Groendaken en groengevels’ op het daartoe voorziene tabblad.
 • Een attest uit het vergunningenregister voor elk gebouw waarop een groendak of groengevel gepland is, waaruit de vergunde toestand van het gebouw blijkt (in 1 gezamenlijke pdf).
 • Het akkoord van de eigenaar van elk gebouw waarop een groendak of groengevel aangelegd zal worden, als de aanvrager huurder of gebruiker is, of van de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw in mede-eigendom (in 1 gezamenlijke pdf).

Voor 27 juni ontvang je een bericht met de melding of de aanvraag ontvankelijk is. Als  de aanvraag onvolledig is, krijg je een bericht met de vraag om het aanvraagdossier binnen de 2 weken te vervolledigen.

Elke aanvrager mag maximaal één project indienen. Bij het indienen van meer dan één projectvoorstel door eenzelfde aanvrager wordt enkel het eerst ingediende project in acht genomen (hierbij worden onvolledige inzendingen met gelijke of gelijkaardige projecttitels buiten beschouwing gelaten). Eenzelfde project kan maar door één doelgroep worden ingediend.