Twee infomarkten over het GRUP K-R8

 • 8 oktober 2019

Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019 organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een infomarkt over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8 Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’. Iedereen is welkom om zich een beeld te vormen van het plan waarover nog tot en met 6 december 2019 een publieke raadpleging loopt.

De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2019 de startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘K-R8 Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’. Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. 

Verbeteren van de leefbaarheid als centrale doelstelling

Centrale doelstelling van het GRUP is de leefbaarheid in de omgeving van Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost te verbeteren. Daartoe worden infrastructuurwerken, alternatieve vervoerswijzen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar afgestemd.

Plangebied GRUP K-R8

Optimalisatie van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost

Binnen het plangebied wordt gezocht naar de optimalisatie van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, al dan niet met sluiting van de ringweg R8 tussen die twee complexen. Het verhogen van de leefbaarheid van de omgeving staat daarbij centraal.

Multimodale bereikbaarheid

De omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost werd ingericht om optimaal bereikbaar te zijn met de auto. De wegen zijn echter verzadigd. Om de omgeving in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, moet ingezet worden op verschillende mobiliteitsoplossingen zoals openbaar vervoer, fietsverbindingen, collectief vervoer, gedeelde mobiliteit enz. Er wordt alvast gedacht aan de uitbouw van een multimodaal knooppunt op Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Bestaande ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost hebben een zware impact op de doorstroming, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De ontwikkelingen worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd in functie van het verhogen van de leefbaarheid, een duurzaam ruimtegebruik en kwalitatief ruimtelijk rendement, vanuit de verkeersgeneratie en het inzetten op alternatieve vervoersmiddelen, …

Plangebied

Het plangebied omvat de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost: grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem. Voor mogelijke nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt een locatieonderzoek binnen de afbakening van de stedelijke gebieden Kortrijk, Menen en Waregem, zodat alle gemeenten binnen deze stedelijke gebieden (in deze fase) betrokken zijn in dit planproces. Het gaat om Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Infomarkten

 • 14 oktober 2019, tussen 18.30 en 20.30 uur
  Gemeentepunt 
  Blokkestraat 29
  8550 Zwevegem
   
 • 15 oktober 2019, tussen 18.30 en 20.30 uur
  OC Lange Munte 
  Beeklaan 81
  8500 Kortrijk

Tijdens de infomarkten krijgt iedereen de kans om zich een beeld te vormen van het plan dat opgestart wordt en om eventuele bedenkingen te formuleren. 

Publieke raadpleging

Tot en met 6 december 2019 kan iedereen schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota en procesnota.  

Hoe deelnemen?

 • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup.
  of
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in een van de betrokken gemeenten: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke of Zwevegem.
  of
 • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel..

Start- en procesnota liggen ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en bij Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, Graaf de Ferrarisgebouw, lokaal 04.G.48, 1000 Brussel. 

Iedereen kan het plan downloaden via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. 

De verkregen inbreng uit de publieke raadpleging zal grondig worden onderzocht en verwerkt in een tweede, verfijnde startnota. Deze zal opnieuw publiek gemaakt worden. Participatie blijft dus ook in het verdere verloop van het proces uitermate belangrijk.

Na de raadpleging over de tweede startnota wordt een scopingnota opgemaakt. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken.

Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP.  Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek opnieuw inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast.

Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Contact

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be