Vallei Benedenvliet/Grote Struisbeek : infomarkt op 26 september

Van 25 september tot 23 november 2018 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’. Doel van het plan is om de nog onbebouwde ruimte te vrijwaren. Op woensdag 26 september 2018 is er een infomarkt in CC ’t Aambeeld in Aartselaar.

De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen E19 en A12 op grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen; en grenzend aan de gemeente Edegem. 
Doel van het plan is om de nog onbebouwde en overstromingsgevoelige open ruimte in de vallei te vrijwaren van verdere verharding en bebouwing. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal daarvoor de bestemmingen van het huidige gewestplan wijzigen. Op die manier wil de Vlaamse overheid de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek behouden en versterken als een groenblauwe openruimteverbinding door de sterk verstedelijkte Antwerpse zuidrand. 

Infomarkt op woensdag 26 september

Op woensdag 26 september 2018 is er een publiek participatiemoment. Iedereen is welkom, doorlopend van 16u tot 20u in het gemeentelijk cultureel centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34 in 2630 Aartselaar. 

Praktische informatie publieke consultatie

De start- en procesnota ligt van 25 september tot 23 november 2018 ter inzage in de gemeentehuizen van Aartselaar, Kontich, Edegem en het districtshuis Wilrijk van de stad Antwerpen.  De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup
Iedereen kan tussen 25 september en 23 november 2018 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:

  • -Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Aartselaar, Kontich, Edegem en districtshuis Wilrijk van de stad Antwerpen. 
  • Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. 
De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
 

Contact